Bruger: Kode:

Handelsbetingelser

ANVENDELSE:
Ethvert salg fra AH Truck Parts ApS Tyttebærvej 6 - 8643 Ans By Tlf.: 72400080 - Email: mail@ahtruckparts.com CVR-nr.: 39147505 - www.ahtruckparts.com herefter benævnt "sælger", sker på nedenstående betingelser, uanset købers afvigende ordre eller accept, medmindre disse betingelser fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne. Der tages forbehold for, at en aftale først er indgået, når AH Truck Parts ApS har haft lejlighed til at godkende ordren, jævnfør aftalelovens § 9. Derudover tages der forbehold for trykfejl, prisstigninger samt udsolgte vare.

1. EJENDOMSRET
1.1 Ejendomsretten til det solgte forbliver hos sælger, indtil hele købesummen inklusive renter og/eller omkostninger er betalt til sælger.
1.2 Ved forandring eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet ved, at ejendomsforbeholdet omfatter den forandrede eller bearbejde genstand i et omfang svarende til værdien af det solgte på salgstidspunktet.

2. LEVERING
2.1 Medmindre andet fremgår af faktura eller ordrebekræftelse anses levering for sket, når sælger til køber har afsendt meddelelse om, at salgsgenstanden er klar til afhentning.
2.2 Levering finder sted på sælgers forretningssted medmindre andet er skiftligt aftalt. Når det solgte er klar til levering bærer køber risikoen og alle omkostninger ved levering, herunder transportomkostninger.
2.3 Sælger påtager sig intet ansvar for tab opstået som følge af leveringens forsinkelse. Med mindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden på grund af sælgers forhold i en enhver henseende som rettidig levering, således at køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger. 2.4 I det tilfælde, hvor leveringsudførelse er afhængig af oplysninger, som skal fremskaffes af køber, regnes leveringstiden fra den dato, hvor disse oplysninger kommer sælger i hænde.

3. KØBESUMMEN
3.1 Alle oplyste priser er, medmindre andet er skriftlig anført, i danske kroner og eksklusiv moms, men med forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter og lignende, som vedrører den aftalte leverance.
3.2 Prisen er eksklusiv arbejde, som påløber som følge af, at det materiale som Køber har købt skal bearbejdes og overarbejde som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt, samt opbevaring af færdigt arbejde m.v.
3.3 Sælger er til enhver tid efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

4. BETALINGSVILKÅR
4.1 Betaling skal ske senest på den på fakturaen anførte forfaldsdag. Såfremt en sådan ikke fremgår af fakturaen, skal betaling ske senest 30 dage efter fakturadato. Såfremt køber ikke betaler rettidigt, har sælgeren fra forfaldsdagen krav på morarente på 2,00% pr. påbegyndt måned. Sælger er herudover endvidere berettiget til at opkræve et rykkergebyr på kr. 250,00 pr. rykkerskrivelse.
4.2 Såfremt købers betaling af købesummen forsinkes med mere end 30 dage, er sælger berettiget til at hæve handlen samt kræve erstatning for det tab, som køberens misligholdelse har påført sælger.

5. REKLAMATION
5.1 Eventuelle reklamationer, herunder reklamationer vedrørende forsinkelse, skal fremsættes skriftligt inden 8 dage efter fakturaens fremsendelsesdato.
5.2 Varer tages kun retur efter forudgående aftale, og i så fald kun mod 10% returgebyr.
5.3 For Nye originale Scania reservedele, er reklamationsfristen 12 mdr. Normal slidtage og justering er ikke omfattet af denne bestemmelse. Dele som måtte blive ubrugelige på grund af mangelfuld behandling af køber, er ikke omfattet heraf.
5.4 Der er ingen garanti eller reklamation på varer, medmindre der foreligger en skriftlig aftale mellem sælger og køber.

6. AFHENTNINGSFRIST
6.1 Køber er forpligtet til at afhente det solgte senest 10 hverdage efter, at det er meldt klar til overtagelse. Overskrides fristen, er sælger berettiget til at hæve handlen og kræve erstatning for sit tab.
6.2 Såfremt køber ikke afhenter salgsgenstanden rettidigt, sker opbevaring af salgsgenstanden - indtil sælgers eventuelle ophævelse af handlen - på købers regning og risiko. Sælger er yderligere berettiget til at bortsælge salgsgenstanden for købers regning.

7. ANSVAR FOR MANGLER
7.1 Køber er forpligtet til at foretage en sædvanlig undersøgelse af salgsgenstanden, straks efter modtagelsen af det leverede produkt og forinden at dette tages i brug eller bearbejdes.
7.2 Har køber ikke inden 2 måneder efter leveringsdato, samt før ibrugtagning påberåbt sig manglen overfor sælger, kan køber ikke senere gøre denne mangel gældende.

8. ANSVARSFRASKRIVELSE
8.1 Følgeskader: Et erstatningsansvar overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
8.2 Specifikationer: Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for uoverensstemmelser mellem det leverede og specifikationer vedrørende det leverede i kataloger, brochurer eller registreringsattester, samt for ændringer i produktprogram og for nye lovkrav, der kan medføre specifikationsændringer.
8.3 Brugte genstande: Ved salg af enhver art, fraskriver sælger sig ethvert ansvar for fejl og mangler, herunder for genstandens lovlige stand og tidligere brug, med mindre andet er skriftligt aftalt.
8.4 Force majeure m.v.: Foreligger der force majeure, kan køber ikke kræve erstatning for forsinkelse, hæve købet eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende over for sælger. Ved force majeure forstås enhver hindring, som sælger ikke kunne eller burde tage i betragtning ved købets indgåelse, og som forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld, herunder krig, brand, jordskælv, strejke, lockout, mangel på transportmidler, forsinket transport, almindelig vareknaphed eller manglende eller mangelfuld levering fra sælgers leverandør samt enhver anden begivenhed, som sælger ikke er herre over. Medfører en force majeure-begivenhed en forsinkelse på mere end 6 måneder, er enhver af parterne berettiget til at hæve købet ansvarsfrit. I tilfælde af strejke, lockout eller andre arbejdsstandsninger på sælgers virksomhed eller på anden virksomhed, hvorfra nødvendige leverancer til dennes ordre præsteres, udsættes leveringen uden ansvar for sælger så længe denne tilstand vedvarer.
8.5 Produktansvar: Sælger fraskriver sig - i det omfang, det er foreneligt med den til enhver tid gældende Produktansvarslov - ansvaret for tingsskade samt skade på fast ejendom, som salgsgenstanden måtte forvolde.

9. PLIGT TIL BRUG I EGEN VIRKSOMHED
9.1 Præsenterer køber ikke ved handlens indgåelse en købsfuldmagt fra en endelig bruger, der er forskellig fra køber, skal køber anvende det købte som driftsmiddel i egen virksomhed. Konstateres det, at køber driver virksomhed som uautoriseret mellemhandler af sælgers produkter, kan sælger ansvarsfrit hæve købet for ikke-leverede genstande.

10. VÆRNETING OG LOVVALG
10.1 Tvister mellem parterne vedrørende aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres endeligt ved voldgift i overensstemmelse med de for Det Danske Voldgiftsinstitut gældende regler. Sælger kan dog også vælge, at en tvist skal behandles ved Retten i Viborg, eller at sagen skal anlægges ved Sø- og Handelsretten i København.
10.2 Alle retsspørgsmål, der måtte opstå i anledning af aftalen m.v., skal bedømmes efter dansk ret. Den internationale købelov (CISG) finder ikke anvendelse på aftalen.